ALGEMENE VOORWAARDEN STUDYWORKS B.V.                                 –                Maart 2022

 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden ten titel van ‘Algemene Voorwaarden StudyWorks B.V.’;

Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie StudyWorks een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten die StudyWorks aanbiedt.

Diensten: Individuele of groepsgewijze huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining of andere vormen van onderwijsbegeleiding die wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld (bijles aan huis) door StudyWorks.

Leerling: Iedere natuurlijke persoon die op grond van een Overeenkomst gebruik maakt van de Diensten van StudyWorks (n.b. Leerling en Contractant kunnen dezelfde persoon zijn, dit komt echter weinig voor).

Begeleider: De natuurlijke persoon die, in opdracht van StudyWorks, de Diensten uitvoert die StudyWorks aanbiedt. Naast begeleider zijn docent, bijlesdocent en coach veelgebruikte termen.

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen StudyWorks en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door StudyWorks, al dan niet ten behoeve van een Leerling.

Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tot stand is gekomen door middel van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail, telefoon, sms of WhatsApp).

StudyWorks: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid StudyWorks B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3527LA) Utrecht aan de Kon. Wilhelminalaan 3 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61560421

 1. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere aanbieding, (ii) elke offerte en (iii) iedere Overeenkomst met betrekking tot de Diensten waarop StudyWorks deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet is afgeweken Overeenkomstig artikel 2.4.

2.2. Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail, sms en WhatsApp.

2.3. Leerling en/of Contractant accepteren bij inschrijving voor een van de Diensten van StudyWorks deze algemene voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn verplicht de Contractant zich ertoe de Leerling bekend te maken met deze algemene voorwaarden en toe te zien op de naleving ervan.

2.4. Afwijken van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen StudyWorks en de Contractant is overeengekomen.

2.5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen StudyWorks en de Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

2.6. In de gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de Contractant, en maken onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van StudyWorks. Op verzoek van Contractant of Leerling zal StudyWorks een kopie van de Algemene Voorwaarden per e-mail toezenden.

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer StudyWorks de inschrijving van de Leerling schriftelijk aanvaardt, en de definitieve inschrijving van de Leerling schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Overeenkomst op Afstand

4.1. Contractant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.2. Er bestaat geen recht op ontbinding Overeenkomstig artikel 4.1 als de Diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. StudyWorks zal de Overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.

5.2. StudyWorks heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3. De Contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan StudyWorks ten bate van facturatie en contact. De Contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan StudyWorks.

5.4. Persoonsgegevens worden door StudyWorks zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van StudyWorks. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door StudyWorks en aan haar gelieerde vennootschappen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant en/of Leerling, waaronder in ieder geval begrepen, het verstrekken van informatie over afgenomen Diensten en het verzenden van nieuwsbrieven van StudyWorks. StudyWorks neemt hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Indien Contractant en/of Leerling toestemming heeft gegeven, is het StudyWorks toegestaan de onderwijsgegevens van Leerling van zijn/haar onderwijsinstellingen in te zien. Leerling verstrekt StudyWorks hiertoe de benodigde gegevens. Contractant en Leerling hebben recht op inzage van de over hen opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correctie daarvan.

5.5. Indien Leerling dit expliciet wenst, is de door Leerling in vertrouwen aan StudyWorks (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouders en/of verzorgers van Leerling, tenzij StudyWorks dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit, en/of (iii) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van StudyWorks.

5.6. Voor de begeleiding van Leerling en het voeren en verwerken van de Leerling-administratie, is StudyWorks volledig afhankelijk van de medewerking van Leerling. Als Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is StudyWorks hiervoor, en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

5.7. StudyWorks biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

5.8. De Leerling is gehouden tot naleving van de gedragscode van StudyWorks. Bij niet- naleving van de gedragscode is StudyWorks bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door StudyWorks aangeboden Diensten, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief.

5.9. Het is Leerling verboden op de locatie waar de Dienst wordt afgenomen (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn., en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere Leerlingen dan wel Begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is StudyWorks bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door StudyWorks aangeboden Dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat StudyWorks gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

5.10. Leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van StudyWorks.

 1. Tarieven

6.1. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op StudyWorks.nl vermelde prijzen voor de diverse door StudyWorks aangeboden Diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld.

 1. Betalingsvoorwaarden

7.1. Voor door StudyWorks aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft. StudyWorks kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail en via de website voor de desbetreffende Dienst. In het geval dat de betalingswijze na de inschrijving maar vóór de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestigingsbrief.

7.2. De diensten van StudyWorks worden per 2 weken gefactureerd. Het factuurbedrag wordt kosteloos middels automatisch incasso geïncasseerd. Als u geen gebruik wilt maken van automatisch incasso brengt StudyWorks € 2,50 in rekening per factuur. Die factuur dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.3. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan StudyWorks kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

 1. Niet-tijdige betaling

8.1. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt StudyWorks de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8.2. Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is StudyWorks gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat StudyWorks het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

8.3. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van EUR 10 zullen de Contractant in rekening worden gebracht in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.4. Indien StudyWorks overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant.

 1. Diensten (Bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining aan huis)

9.1. Inschrijving voor de door StudyWorks aangeboden Diensten is mogelijk (i) via de website van StudyWorks (StudyWorks.nl) of (ii) telefonisch.

9.2. StudyWorks zal na inschrijving een telefonisch intake-gesprek houden met Leerling/Ouder alvorens Leerling te plaatsen voor de bijles. Voor het intake gesprek wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. U kunt op dat moment nog beslissen om tóch geen bijles af te nemen. Als StudyWorks de eerste afspraak met coach en leerling heeft gemaakt worden er wél eenmalig administratiekosten van € 35,- in rekening gebracht.

9.3.  De diensten van StudyWorks worden onder andere aangeboden in de vorm van pakketten van 16, 24 of 40 uren bijles. Een pakket is één kalenderjaar geldig, hoeft niet in één aaneengesloten periode te worden afgenomen maar wordt wel in één keer betaald.Wanneer de klant wenst om het afgenomen pakket te annuleren of tussentijds op te zeggen, zal er geen restitutie plaats vinden. Het pakket blijft één kalenderjaar geldig, kan worden gebruikt voor diverse diensten van StudyWorks (waaronder Online Bijles) en kan gebruikt worden door alle gezinsleden.

9.4. Een verzoek tot verplaatsen van één of meer bijlessen, kan worden gedaan tijdens een eerdere bijles, en kan alleen worden ingewilligd indien de Begeleider op een nieuwe datum beschikbaar is.

9.5. Als een bijles, minder dan 24 uur van tevoren, door Leerling wordt afgezegd, anders dan door overmacht, dan is de Contractant de kosten voor de bijles verschuldigd. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de Begeleider, dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal StudyWorks zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende Begeleider te vinden. 

9.6. Tijdens officiële feestdagen kan StudyWorks geen bijlessen plaatsen.

9.7. StudyWorks stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat bijles thuis, onder toezicht van een ouder/verzorger dient plaats te vinden. Mocht Contractant naar eigen bevinding anders handelen dan draagt Contractant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

9.8. Contractant aanvaardt bij verstrekking van de opdracht de volledige verantwoordelijkheid voor het noodzakelijke toezicht op de bijles in eigen huis, en houdt toezicht op de behoorlijke invulling van een professionele werkrelatie tussen Leerling en Begeleider.

9.9. StudyWorks is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen van een Begeleider tijdens bijles aan huis, waaronder, doch niet uitsluitend, breuk en diefstal.

 1. Klachtenprocedure

10.1. Klachten over de verleende Diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@studyworks.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan StudyWorks. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.

10.2. Indien een klacht naar het oordeel van StudyWorks gegrond is, dan zal StudyWorks de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

10.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal StudyWorks slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. Contractant is tegenover StudyWorks aansprakelijk voor alle schade die StudyWorks lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart StudyWorks tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling toerekenbaar is.

11.2. Indien StudyWorks aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 11 is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 11 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van StudyWorks en/of van (een van) haar medewerkers.

11.3. Medewerkers van StudyWorks zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van StudyWorks.

11.4. StudyWorks selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. StudyWorks aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde Diensten.

11.5. Leerling en Contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). StudyWorks is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.

11.6. StudyWorks is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens een afgenomen Dienst thuis.

11.7. StudyWorks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat StudyWorks is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

11.8. De aansprakelijkheid van StudyWorks voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 500,- , zegge: vijfhonderd euro.

11.9. De aansprakelijkheid van StudyWorks, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor StudyWorks is verzekerd, en in ieder geval tot maximaal EUR 5.000,-, zegge: vijfduizend euro.

11.10. In geval van aansprakelijkheid van StudyWorks, zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan StudyWorks van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben ter zake van de schade.

 1. Overmacht

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop StudyWorks geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StudyWorks niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van StudyWorks, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

12.3. In geval van overmacht zal StudyWorks zich inspannen om een passend alternatief (bijvoorbeeld Online Bijles of andere soortgelijke diensten) te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan Contractant de Overeenkomst kosteloos opzeggen waarna StudyWorks een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door Contractant terugstort op een door Contractant aan te duiden bank- of girorekening

12.4. In geval van uitval door ziekte, of door een andere vorm van overmacht van een door StudyWorks ingeschakelde Begeleider of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht StudyWorks zich ertoe zich maximaal in te spannen om Leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door StudyWorks aangeboden Dienst.

 1. Intellectueel eigendom en auteursrechten

13.1. StudyWorks behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

13.2. Het is Leerling noch Contractant toegestaan de door StudyWorks verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door StudyWorks aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van StudyWorks te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.

13.3. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door StudyWorks voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van StudyWorks, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Leerling en/of Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van StudyWorks.

 1. Geschillen

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. Toepasselijk recht

Overeenkomsten tussen Contractant en StudyWorks vallen onder de Nederlandse wet. Op Overeenkomsten tot levering van artikelen van StudyWorks en het tot stand komen daarvan tussen Contractant en StudyWorks is Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen die voortkomen of samenhangen met Overeenkomsten tussen Contractant en StudyWorks is de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, Nederland, bevoegd.

 1. Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

16.1. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Utrecht en staan op de website van StudyWorks.

16.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door StudyWorks worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

16.3. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van StudyWorks.